Käyttöehdot ( Terms of Service )

Submitted By: Lexa Date: Su 06.05.2018 09:05:06 Views: 4666
Summary: Sivuston ja sivustolla tarjottavien palveluiden yleiset käyttöehdot.

Tämän verkkopalvelun julkaisijana toimii ryhmä vapaaehtoispohjalta toimivia yksityishenkilöitä, jotka muualla sivustolla tunnetaan nimikkeillä ylläpito eli pääjohtajat, sekä moderaattorit eli rankaisijat.

Apachefoorumin verkkopalvelujen käyttämistä koskevat nämä yleiset käyttöehdot, joihin kehotamme tutustumaan ennen verkkopalveluiden käyttöä.
Sivuillamme voi myös olla erityisiä palvelukohtaisia ehtoja, joihin sovelletaan näitä yleisiä käyttöehtoja vain toissijaisesti.

FOORUMIN KÄYTTÖEHDOT:

Sivuston sisältö on suojattu tekijänoikeuslailla niiltä osin kuin laki on sovellettavissa.
Sivuston käyttäjien luoma ja sivustolla julkaisema sisältö pysyy käyttäjien omaisuutena, mutta sisällön julkaiseminen sivustolla merkitsee pysyvän käyttöoikeuden luovuttamista sivustolle.
Sivustolla julkaistua teoskynnyksen ylittämätöntäkään media-aineistoa ei saa kopioida, jäljentää tai muuten toisintaa kaupalliseen käyttöön ilman oikeudenomistajien lupaa.

Apachefoorumilla julkaistujen tekstimuotoisten viestien lainaaminen muihin julkaisukanaviin on sallittua, mikäli lainaus on perusteltavissa ja hyvien tapojen mukaista, ja kunhan alkuperäiseen julkaisuun viitataan.

PALVELUNTARJOAJAN VASTUU

Sivuston ylläpito ei vastaa sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta.
Sivuston ylläpito ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.
Sivuston ylläpito ei vastaa sivustolla julkaistavien ulkopuolisten sivustojen linkkien toimivuudesta, turvallisuudesta tai luotettavuudesta.
Sivuston ylläpito ei tarkista etukäteen käyttäjien lähettämän aineiston sisältöä, eikä sivuston ylläpito ota vastuuta sivustolla julkaistusta käyttäjien lähettämästä materiaalista.
Sivuston ylläpito ei takaa palvelun jatkuvaa saatavuutta ja toimivuutta.

Sivuston ylläpito ymmärtää ja kantaa vastuunsa käyttäjien tietojen suojaamisesta ja tekee parhaansa sivuston turvallisuuden ylläpitämiseksi.
Sivuston ylläpito on arvioinut kaiken kerättävän tiedon tarpeellisuuden ja pyrkinyt parhaansa mukaan minimoimaan tarpeettoman tiedon keruun sivustolla.
Sivuston ylläpito on tunnistanut ja ymmärtänyt sivustolla suoritettavan tiedonkeruun tarkoituksen, ja parhaan tietonsa nojalla katsoo että kyse on laillisen edun nimissä suoritetusta tiedonkeruusta.
Sivuston ylläpito on varmistunut osaltaan siitä, että kaikenlainen henkilötietojen käsittely sivustolla on tarpeellista, eikä samaan lopputulokseen päästä rajoittamalla tietojenkäsittelyä tämän enempää.
Sivuston ylläpito on arvioinut kerättävän tiedon ja niiden varassa toimitettavan palvelun välisen suhteen, ja pitää todennäköisenä että yksilön lailliset oikeudet on huomioitu riittävissä määrin.
Sivuston ylläpito takaa että kerättyjä tietoja käytetään vain käyttäjälle ilmeisin ja oletettavin tavoin, palvelun toimittamiseksi, ellei kyseessä ole erittäin painavat erityiset syyt.
Sivuston ylläpito takaa että hallussa pitämäämme käyttäjätietoa ei käytetä käyttäjille haitallisiin tarkoituksiin, ellei kyseessä ole erittäin painavat erityiset syyt.

KÄYTTÄJÄN VASTUUTKäyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä, että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja.
Käyttäjä on vastuussa salasanan salassapidosta. 

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin.
Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä palvelussa materiaalia, joka on lain ja hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.
Käyttäjä vastaa kaikesta näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Palveluntuottajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta täysimääräisesti.
Käyttäjä sitoutuu antamaan itsestään totuudenmukaisia tietoja rekisteröitymislomakkeella ja muuttamaan mahdolliset virheelliset tiedot käyttäjäprofiilissaan viivytyksettä.
Käyttäjä vastaa kaikista hänelle palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.
Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä.
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ilman vahingonkorvausvastuuta palvelusta aineisto joka palveluntarjoajan näkemyksen mukaan on lainvastainen, hyvän tavan vastainen, sopimaton, virheellinen taikka haitallinen tai vahingollinen palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.
Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa näiden käyttöehtojen tai muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden vastaisesti toiminut taikka lakia tai hyviä tapoja rikkonut Käyttäjä palvelusta ja estää hänen pääsynsä palvelun käyttäjäksi.

CommentsPowered By SMF Articles by CreateAForum.com